Rogaininga sacensību noteikumi (LOF, 2017.g. 18. marts)

Rogaininga dalībnieki distancē. Foto: Atis Luguzs, 2016.g. 4.jūnijs
Rogaininga dalībnieki distancē. Foto: Atis Luguzs, 2016.g. 4.jūnijs

Rogainings ir komandu sporta sacensības, kur komandas pārvietojas apvidū un noteiktā laika periodā, brīvi izvēlētā secībā, apmeklē apvidū izvietotus kontrolpunktus (turpmāk tekstā “KP”), kuriem piešķirtas noteiktas vērtības. Sacensību mērķis ir savākt pēc iespējas lielāku punktu vērtību summu atvēlētajā laika intervālā. Distancē dalībnieki pārvietojas tikai ar kājām. Atsevišķās sacensībās vai atsevišķās ieskaites grupās pieļaujama nemehānisko transporta līdzekļu (slēpes, velosipēdi, laivas) izmantošana. Pārvietojoties distancē navigācijai atļauts izmantot tikai mehānisko kompasu, pulksteni un sacensību karti.

Šie sacensību noteikumi attiecas uz Latvijā rīkotām rogaininga sacensībām.

Sacensības tiek iedalītas šādās grupās:

1. Starptautiskās sacensības

(Pasaules čempionāti, Eiropas čempionāti, Baltijas čempionāti utml.) tiek rīkotas pēc IRF sacensību noteikumiem – IRF Rules of Rogaining.

2. Latvijas rogaininga čempionāti.

Latvijas rogaininga čempionātiem, kas notiek Latvijas orientēšanās federācijas (LOF) rogaininga komisijas uzraudzībā, šie noteikumi ir pilnībā saistoši.

3. LOF rogaininga sacensības.

LOF rogaininga sacensībām šie noteikumi ir saistoši, tomēr ir pieļaujams atšķirīgs noteiktais distances veikšanas laiks, dalījums grupās un vērtēšana, kā arī pārvietošanās veids. Sacensības notiek LOF rogaininga komisijas uzraudzībā.

4. Citas rogaininga sacensības.

Rīkotāji paši ir atbildīgi par šo noteikumu ievērošanu. Ir pieļaujams atšķirīgs noteiktais distances veikšanas laiks, dalījums grupās un vērtēšana, atzīmēšanās veids, izmantojamās kartes, kā arī pārvietošanās veids.

Prasības un ieteikumus rogaininga sacensību rīkotājiem izstrādā LOF rogaininga komisija.

Definīcijas

 • Distance” – rajons, kurā dalībnieki pārvietojas sacensību laikā, bet neietver rīkotāju izveidoto sacensību centru un piebraucamos ceļus.
 • Sacensību vieta” – ietver sacensību distanci, kā arī sacensību centru, piekļuves ceļus un pārējās ar sacensībām saistītās teritorijas.
 • Kontrollaiks” – sacensību rīkotāju noteikts laika periods, kas atvēlēts distances veikšanai.

Dalībnieki

1. Sacensībās piedalās komandas, kas sastāv no 2, 3, 4 vai 5 dalībniekiem.

2. Ja kādā komandā ir dalībnieks, kurš ir jaunāks par 14 gadiem, tad komandā jābūt arī dalībniekam, kurš ir 18 gadus vecs vai vecāks.

3. Neviens sacensību dalībnieks nedrīkst vienlaikus piedalīties sacensību rīkošanā tādā mērā, lai varētu gūt priekšrocības pār citiem sacensību dalībniekiem, piemēram, iegūt papildus informāciju par sacensību apvidu, karti vai KP atrašanās vietām.

4. Komandas tiek vērtētas vairākās grupās un apakšgrupās atkarībā no dalībnieku vecuma un dzimuma. Katra komanda vienmēr tiek vērtēta atklātajā vecuma apakšgrupā un visās apakšgrupās, kurām komanda atbilst.

5. Komandas tiek iedalītas grupās pēc dalībnieku dzimuma M – vīriešu, W – sieviešu un X – jauktā, kur komandā jābūt vismaz vienai sievietei un vienam vīrietim.

Grupas tiek sadalītas apakšgrupās pēc dalībnieku vecuma sacensību starta dienā:

 • MO, WO, XO – atklātās apakšgrupas, kurās sacenšas visas komandas;
 • MJ, WJ, XJ – junioru apakšgrupas, kurās sacenšas tikai tās komandas, kurās visu dalībnieku vecums ir mazāks par 23 gadiem;
 • MV, WV, XV – senioru apakšgrupas, kurās sacenšas tikai tās komandas, kurās visi dalībnieki ir 40 gadus veci vai vecāki;
 • MSV, WSV, XSV – super-senioru apakšgrupas, kurās sacenšas tikai tās komandas, kurās visi dalībnieki ir 55 gadus veci vai vecāki.
 • MUV, WUV, XUV – ultra-senioru apakšgrupas, kurās sacenšas tikai tās komandas, kurās visi dalībnieki ir 65 gadus veci vai vecāki.
  Sacensību rīkotāji mazāka dalībnieku skaita gadījumā var apvienot vairākas līdzās esošās vecuma apakšgrupas, par to pirms sacensībām informējot sacensību dalībniekus. Latvijas rogaininga čempionātā vecuma apakšgrupas neapvieno.

6. Dalībai Latvijas rogaininga čempionātos netiek noteikti ierobežojumi, bet Latvijas čempionu titulus izcīna tikai komandas, kuru visi dalībnieki ir reģistrēti Latvijas orientieristu datu bāzē (ODB). Latvijas čempiona tituli tiek piešķirti visiem komandas dalībniekiem, kuri uzvar kādā no apakšgrupām. Latvijas čempionāta medaļas saņem visi dalībnieki, kuru komanda ieņem 1.-3. vietu kādā no apakšgrupām.

7. Atbildību par savu veselības stāvokli un apdrošināšanu pret nelaimes gadījumiem un iespējamām traumām uzņemas paši dalībnieki vai, bērnu gadījumā, viņu vecāki/aizbildņi.

Zemes un īpašuma tiesību ievērošana

8. Dalībniekiem jārespektē publiskās un privātīpašuma tiesības.

 • (a) Dalībniekiem aizliegts šķērsot apsētus vai augošas labības un citu lauksaimniecības
  kultūru laukus, ja vien to nav atļāvuši sacensību rīkotāji. Tāpat aizliegts šķērsot jebkuru vietu,
  kuru sacensību rīkotāji noteikuši kā dalībniekiem slēgtu.
 • (b) Lai neizraisītu konfliktus ar privātīpašniekiem, dalībniekiem jāpārvietojas saprātīgā
  attālumā no privātmājām un citām privātīpašumā esošām teritorijām. Dalībniekiem aizliegts
  bojāt ēkas, žogus un citus privātīpašumā esošus objektus..
 • (c) Dalībniekiem uzmanīgi jāšķērso žogi un citi mākslīgi veidoti šķēršļi. Visi vārti ir jāatstāj
  tādā pašā stāvoklī, kādā tie tika atrasti.
 • (d) Dalībnieki nedrīkst piegružot sacensību vietu.
 • (e) Dalībniekiem aizliegts kurināt ugunskurus sacensību vietā, ja vien nav saņemta atļauja no
  sacensību rīkotājiem.
 • (f) Dalībniekiem sacensību distancē aizliegts smēķēt.
 • (g) Dalībniekiem aizliegts apzināti postīt vai traucēt vietējo augu un dzīvnieku valsti.
 • (h) Suņi un jebkāda veida ieroči ir aizliegti sacensību vietā.

Komandas rīcība

9. Pārvietojoties distancē, navigācijai atļauts izmantot tikai mehānisko kompasu, pulksteni un sacensību rīkotāju izsniegtās kartes. Cita veida navigācijas palīglīdzekļi un sakaru ierīces, kā piemēram, GPS ierīces, mobilie telefoni, jebkāda veida datori, pedometri un altimetri sacensību laikā ir aizliegti. Izņēmums ir “pasīvās” GPS iekārtas bez ekrāna, kuras atļauts izmantot, lai saglabātu dalībnieka veikto distanci iekārtas atmiņā, vai GPS iekārtas, kuras nodrošina sacensību rīkotāji. Sacensību centrā un distancē atļauts izmantot tikai un vienīgi sacensību kartes, jebkādu citu kartogrāfisko materiālu, kas piedāvā papildus informāciju par sacensību vietu, izmantošana ir aizliegta.

10. Ja komandai, sacensību rīkotāju prasību vai kāda cita iemesla dēļ, ir nepieciešams distancē ņemt līdzi kādu no ierīcēm (mobilais telefons, GPS ierīce utml.), kas, saskaņā ar sacensību noteikumiem, ir aizliegtas, tad rīkotāji nodrošina speciālu slēgtu iepakojumu, kurā tiek ievietotas visas aizliegtās ierīces. Komanda tiek diskvalificēta, ja finišā tiek konstatēts, ka aizliegtās ierīces ir izmantotas sacensību laikā. Izņēmumi pieļaujami vienīgi ārkārtas situācijās, kad nepieciešama palīdzība, vai citos gadījumos, kas atrunāti sacensību nolikumā.

11. Distances plānošanai aizliegts izmantot datoru un specializētas datorprogrammas.

Distances plānošana. Foto: Atis Luguzs, 2016.g. 4.junijs
Rogaininga distances plānošana. Foto: Atis Luguzs, 2016.g. 4.jūnijs

12. Komanda distancē pārvietojas tikai ar kājām. Rīkotāji sacensību nolikumā dalībniekiem vai atsevišķām dalībnieku grupām var paredzēt citus pārvietošanās veidus. Komandai distancē ir atļauts pārvarēt ūdens šķēršļus peldot, izņemot gadījumus, ja ūdens šķērslis ir atzīmēts kā aizliegta teritorija.

13. Visas distances laikā komandas dalībniekiem jāatrodas dzirdamības attālumā vienam no otra. Komandai jādemonstrē atbilstība šim punktam pēc tiesneša vai citas komandas dalībnieka pieprasījuma.

14. Komandas dalībniekiem, pēc tiesneša vai citas komandas pieprasījuma jānosauc vai jāuzrāda savas komandas numurs.

15. Komanda nedrīkst saņemt palīdzību un sadarboties ar citiem cilvēkiem distances plānošanas laikā, kā arī distancē. Komandai aizliegts apzināti sekot citai komandai.

16. Distancē pirms starta aizliegts ienest un atstāt pārtiku vai inventāru komandas vajadzībām, tāpat sacensību laikā distancē aizliegts atstāt pārtiku vai komandas inventāru, izņemot gadījumus, kad komanda atstāto inventāru sacensību gaitā paņem un nogādā līdz finišam. Komandas obligātajam inventāram, ja tāds noteikts, jābūt pie komandas visā sacensību laikā.

17. Katram dalībniekam distancē jāņem līdzi svilpe. Nepieciešamības gadījumā dalībnieks, izmantojot svilpi, ar vairākām īsu signālu sērijām ziņo par savu atrašanās vietu.

18. Sacensību laikā dalībniekiem aizliegts atstāt atkritumus tam nepiemērotās vietās. Sacensību rīkotāji var norādīt vietas, kur distancē atļauts atstāt atkritumus (piemēram, dzirdināšanas punkti).

Kontrolpunkti (KP)

19. KP apmeklējumi tiek fiksēti elektroniskās atzīmēšanās ierīcēs. Latvijas čempionātos šāda ierīce jālieto katram komandas dalībniekam. Ierīces tiek piestiprinātas dalībnieka rokai ar nesaraujamu stiprinājumu pirms sacensību sākuma. Stiprinājumu drīkst pārgriezt vai noņemt tikai sacensību rīkotāji.

20. Lai saņemtu punktus par KP apmeklējumu, komandai jāizdara atzīme elektroniskās atzīmēšanās ierīcē noteiktajā kārtībā un laika intervālā, kuru sacensību rīkotājs ir norādījis sacensību informācijā. Latvijas Čempionātos atzīme par KP apmeklējumu jāizdara katram komandas dalībniekam.

21. Ja sacensību gaitā tiek pazaudēta elektroniskās atzīmēšanās ierīce vai pārrauts tās stiprinājums, komandai jāatgriežas sacensību centrā un par to jāziņo rīkotājiem. Rīkotāji komandai izsniedz citu elektroniskās atzīmēšanās ierīci vai stiprinājumu, un komandai tiek atļauts turpināt sacensības. Balstoties uz apstākļiem un pieejamām liecībām, rīkotājiem jāpieņem lēmums, vai piešķirt punktus par KP apmeklējumiem, pirms elektroniskās atzīmēšanās karte tika pazaudēta vai stiprinājums pārrauts.

22. Dalībniekiem aizliegts atpūsties vai ilgstoši uzturēties līdz 100m attālumā no KP, ja vien KP nav noteikts kā dzirdināšanas punkts vai ūdens ņemšanas vieta.

23. Dalībniekiem aizliegts bojāt KP aprīkojumu, ūdens ņemšanas vietas iekārtojumu un jebkuru citu inventāru, kuru distancē novietojuši sacensību rīkotāji.

Finišs, sacensību centra apmeklējums

24. Komanda finišē, pilnā sastāvā ierodoties rīkotāju norādītajā finiša vietā un veicot atzīmi finiša elektroniskās atzīmēšanās ierīcē. Pirms sacensību beigām komanda drīkst atgriezties distancē pat, ja tā ir veikusi atzīmi finiša ierīcē. Šajā gadījumā atzīmēšanās ierīces tiek no jauna piestiprinātas dalībniekiem un komandas finiša laiks ir pēdējā komandas dalībnieka atzīme finiša atzīmēšanās ierīcē.

25. Ja kāds dalībnieks vēlās pārtraukt sacensības (t.i. izstāties no sacensībām) pirms kontrollaika beigām, tad komanda pilnā sastāvā ierodas sacensību centrā un informē rīkotājus. Šāda komanda (sākotnējā sastāvā) tiek uzskatīta par distanci beigušu, un tās rezultāts tiek uzrādīts rezultātu protokolā. Ja no sacensību dalībnieku vidus tiek izveidota jauna komanda, tad, pēc rīkotāju lēmuma, tā var tikt pielaista pie sacensībām, bet komandas dalībnieku iepriekš apmeklētie KP netiek skaitīti.

Sodi un protesti

26. Sods par augstākminēto noteikumu pārkāpumiem ir diskvalifikācija, izņemot noteikumu 20.punktu, par kuru sods ir punktu neieskaitīšana par attiecīgā KP apmeklējumu. Diskvalificētajām komandām punkti netiek skaitīti un rezultātu protokolā tiek izdarīta atzīme DISKV vai DSQ.

27. Komanda var brīvprātīgi izstāties, ja kāda iemesla dēļ tā ir pārkāpusi sacensību noteikumus. Tas jāziņo rīkotājiem, ierodoties finišā. Šinī gadījumā komandai punkti netiek skaitīti un rezultātu protokolā tiek izdarīta atzīme IZST vai W/D.

28. 45 minūšu laikā pēc sacensību kontrollaika beigām komandai ir tiesības rakstiskā veidā iesniegt sacensību rīkotājiem ziņojumus par sacensību noteikumu pārkāpumiem no citu komandu puses vai protestus par sacensību rīkotāju darbībām, kas ietekmē sacensību rezultātus un godīgas spēles principu ievērošanu. Iesniegtos protestus izskata sacensību galvenais tiesnesis vai sacensību rīkotāju noteikta komisija.

29. Komanda, kura nav apmierināta ar kādu rīkotāju lēmumu, 7 kalendāro dienu laikā pēc oficiālo sacensības rezultātu publicēšanas var iesniegt rakstisku apelācijas lūgumu LOF rogaininga komisijai, kura 7 kalendāro dienu laikā pieņem lēmumu noraidīt apelāciju vai mainīt sacensību rīkotāju lēmumu un sacensību rezultātus. Šis lēmums ir galīgs un nav pārsūdzams.

Laika kontrole, punktu piešķiršana

30. Kontrollaiks beidzas precīzi nolikumā minētajā laikā pēc publiski pieejama sacensību rīkotāju pulksteņa, neatkarīgi no sacensību faktiskā starta laika. Komandām aizliegts doties distancē pirms rīkotāji ir devuši startu pat, ja tas notiek vēlāk nekā minēts sacensību oficiālajā informācijā.

31. Komandas finiša laiks ir vēlākais laiks, kas fiksēts finiša atzīmēšanās iekārtā kādam no komandas dalībniekiem. Komandas, kuras finišē pēc noteiktā kontrollaika, tiek sodītas ar punktu atņemšanu par katru nokavēto pilno vai nepilno minūti, saskaņā ar sacensību rīkotāju iepriekš publicētiem noteikumiem. Komandām, kuras finišē vairāk nekā 30 minūtes pēc kontrollaika beigām, rezultāts netiek ieskaitīts un rezultātu protokolā tiek izdarīta atzīme P/K vai LATE.

32. Komandas rezultāts ir apmeklēto un, saskaņā ar noteikumiem un sacensību nolikumu pareizi atzīmēto KP vērtību summa, no kuras tiek atņemti soda punkti, ja tādi ir. Uzvar komanda ar vislielāko punktu summu, vienāda punktu skaita gadījumā augstāka vieta ir komandai, kura ātrāk finišējusi.

33. Komandas saņem punktus arī par KP apmeklējumu pēc kontrollaika beigām.

34. Ja KP ir nepareizi novietots, tad komandas, kuras atzīmējas tajā, saņem punktus par KP apmeklējumu, bet komandas, kuras var pierādīt rīkotājiem, ka apmeklējušas pareizo KP atrašanās vietu, arī saņem punktus par šo KP. Sacensību rīkotājiem ir jānodrošina rezerves atzīmēšanās paņēmiens gadījumam, ja elektroniskās atzīmēšanās stacija nedarbojas. Par šo rezerves atzīmēšanās veidu dalībnieki ir jāinformē pirms starta sacensību informācijā un tas jādemonstrē sacensību centrā. Ja elektroniskās atzīmēšanās stacija nedarbojas, komanda saņem punktus par KP apmeklējumu, ja spēj uzrādīt atzīmi, izmantojot rezerves atzīmēšanas paņēmienu. Kā rezerves atzīmēšanās paņēmienu var lietot kompostieri, lapiņas ar KP numuru, speciali sagatavotus burtu un ciparu kodus utml.

Vispārīgie noteikumi

35. Jebkurai komandai, dzirdot trauksmes signālu (īsu svilpienu sērijas), jāpārtrauc distance un jāsniedz nepieciešamā palīdzība komandai, kurai tā nepieciešama. Komanda netiks sodīta, ja palīdzības sniegšanas laikā pārkāps kādu no sacensību noteikumu punktiem.

36. Rogaininga sacensības, kuras tiek rīkotas sadarbībā ar LOF (Latvijas Kauss, Latvijas čempionāts, u.c.), ievēro Starptautiskās orientēšanās federācijas (IOF) antidopinga noteikumus, kā arī Latvijas likumdošanu, kura regulē antidopinga procedūras sporta sacensībās.

37. Visām sacensībās iesaistītajām personām jāievēro godīguma un taisnīguma principi, kā arī jāgādā par to, lai pasākums notiktu sportiskā un draudzīgā gaisotnē. Pielietojot un interpretējot šos noteikumus, jāvadās pēc sportiskā godīguma principiem.


Rogaininga noteikumi PDF formātā

Lejuplādēt rogainiga noteikumus PDF dokumenta formātā var klikšķinot uz zemāk redzamajām saitēm.